1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen, diensten en uitvoering van opdrachten in de ruimste zin van het woord door PRO FM Events.  PRO FM Events handelt onder de naam EVENEMENTENBOUWER.NL.

1.2 Aanvulling en/of afwijking van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voor zover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 

1.3 Indien en voor zoveel een deel van deze voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard voor de rechter wegens strijd met de Wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid, of de goede zeden en/of openbare orde, dan zal slechts die bepaling worden beschouwd als zijnde niet overeengekomen te zijn geweest. 

2 Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Alle offertes en aanbiedingen uitgebracht door EVENEMENTENBOUWER.NL zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd. 

2.2 Mondelinge afspraken en toezegging voor opdrachten zijn bindend. 

2.3 Een opdracht wordt voor EVENEMENTENBOUWER.NL eerste bindend, en daarom komt de overeenkomst eerst tot stand, nadat door EVENEMENTENBOUWER.NL de opdracht is bevestigd, dan wel uit een begin van uitvoering van de opdracht blijkt dat de opdracht is aanvaard. 

2.4 Door ondertekening van deze bevestiging verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden. 

3 Prijzen

3.1 Alle door EVENEMENTENBOUWER.NL opgegeven prijzen voor het berekenen van werkzaamheden en of leveranties zijn exclusief BTW en alle overige heffingen en belastingen welke in verband met de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd mochten zijn. 

3.2 Bij prijzen in vreemde valuta zal als koerswaarde uitgegaan worden van de koers op de datum van levering. 

3.3 Alle genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende prijzen voor materialen, hulpzaken, grondstoffen, onderdelen, invoerrechten, assurantiepremies, loonkosten, reis- en verblijfkosten, transportkosten, opslagkosten en verdere prijsbepalende factoren. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat een begin is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, zal de prijs door EVENEMENTENBOUWER.NL zodanig kunnen worden aangepast dat daarin de ingetreden wijzigingen op billijke wijze zijn verdisconteerd. 

4 Betaling

4.1 Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. 

4.2 Alle betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of compensatie, tenzij uitdrukkelijk anders, schriftelijk te zijn overeengekomen. 

4.3 De opdrachtgever is niet bevoegd gebruik te maken van de aan hem als gevolg van de Wet toegekende opschorting rechten. De opdrachtgever verklaart hiervan uitdrukkelijk afstand te doen. 

4.4 Indien de opdrachtgever niet binnen de termijn genoemd in artikel 4.1. betaalt, is hij in gebreke, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling nodig is. Bedoelde termijn is daardoor een fatale termijn. 

Dan is de opdrachtgever aan EVENEMENTENBOUWER.NL verschuldigd een vertragingsrente ad 2% per maand, of een pro-rato gedeelte daarvan, te rekenen vanaf de eerste dag van het in gebreke zijn. 

4.5 Indien wegens het in gebreke zijn van de opdrachtgever EVENEMENTENBOUWER.NL zich genoodzaakt ziet om het incasso van de vordering uit handen te geven aan een advocaat, zal de opdrachtgever verschuldigd zijn een onmiddellijk opeisbaar, en niet vatbaar voor rechterlijke machtiging, bedrag gelijk aan het incassotarief volgens de Nederlandse Orde van Advocaten met een minimum van € 113,44 wegens de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijk incasso, porti, een en ander onverminderd de onder 4.4. genoemde rente en eventueel door de rechter uit te spreken proceskosten veroordeling. 

4.6 Alle betalingen door of namens de opdrachtgever geschieden eerst in mindering op de verschuldigde rente en kosten en eerst nadien in mindering op de hoofdsom. 

5 Verantwoordelijkheid, veiligheid, verzekering, controle.

5.1 EVENEMENTENBOUWER.NL is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die haar medewerkers mochten veroorzaken aan derden of aan opdrachtgever zelf, om deze redenen verdient de aanbeveling dat de opdrachtgever zijn W.A. verzekering terzake dient aan te passen. Evenmin is EVENEMENTENBOUWER.nl aansprakelijk te stellen voor eventuele verbintenissen die haar medewerker is of heeft aangegaan of op andere wijze voor hem en/of opdrachtgever zijn ontstaan. 

5.2 Bij de selectie van de medewerkers neemt EVENEMENTENBOUWER.NL uiterste nauwkeurigheid in acht, de basis voor deze selectie vormen de gegevens en hoedanigheden van de medewerkers die bij EVENEMENTENBOUWER.NL bekend zijn. EVENEMENTENBOUWER.NL aanvaardt geen verantwoordelijkheid betreffende de juistheid van de door medewerkers aan EVENEMENTENBOUWER.NL verstrekte gegevens. 

EVENEMENTENBOUWER.NL is geheel vrij in de keus van de persoon of de personen, die zij naar een opdracht stuurt. 

5.3 EVENEMENTENBOUWER.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door gebrekkige materialen door haar gebruikt. Tenzij haar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. 

5.4 EVENEMENTENBOUWER.NL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het toebrengen van schade door personeel dat door haar is ingehuurd van een derde, of van personeel van een derde.

6 Klachten

6.1 Klachten over de wijze van uitvoering door EVENEMENTENBOUWER.NL van de overeenkomst dienen onverwijld en schriftelijk aan EVENEMENTENBOUWER.NL te worden meegedeeld. Klachten welke niet tijdig zijn gemeld, worden niet in behandeling genomen. 

6.2 Voldoet een medewerker niet aan de door opdrachtgever gestelde normen dan dient de opdrachtgever dit binnen één (1) uur na aanvang van de werkzaamheden aan EVENEMENTENBOUWER.NL mede te delen. In dit geval is de opdrachtgever slechts gehouden om aan EVENEMENTENBOUWER.NL te voldoen de door EVENEMENTENBOUWER.NL aan de medewerker verschuldigde beloning vermeerderd met het werkgeversaandeel der sociale lasten en premieheffing, de z.g. loonkosten. 

In alle andere gevallen is EVENEMENTENBOUWER.NL niet aansprakelijk voor medewerkers die niet blijken te voldoen aan de door opdrachtgever gestelde vereisten en is de opdrachtgever gehouden het volledige tarief te voldoen. 

7 Overmacht

7.1 Onder overmacht aan de zijde van EVENEMENTENBOUWER.NL wordt mede verstaan de situatie dat EVENEMENTENBOUWER.NL wegens buitengewone omstandigheden niet in staat is de overeenkomst naar behoren uit te voeren.  Hieronder valt onder andere:

  • abnormaal hoog ziekteverzuim;
  • bedrijfsbezetting;
  • brand;
  • technische storingen;
  • verkeersbelemmeringen en/of transportproblemen;
  • gebrek aan materialen waar EVENEMENTENBOUWER.NL geen verwijt van kan worden gemaakt;

Evenals elke andere omstandigheid waarop EVENEMENTENBOUWER.NL op geen enkele manier redelijkerwijs invloed kan of kon uitoefenen ook als was deze omstandigheid ten tijde van het aangaan van de overeenkomst te voorzien. Ingeval van bedoelde overmacht is EVENEMENTENBOUWER.NL gerechtigd de (verdere) nakoming van haar verplichtingen te beëindigen, zonder daarbij gehouden te zijn tot het vergoeden van schade. 

8 Aangaan inhuur- / arbeidsverhouding opdrachtgever/inlener met (ex)ingeleende

8.1 De opdrachtgever c.q. inlener of een derde handelend in het belang van opdrachtgever/ inlener zal zowel tijdens de inleenperiode alsmede gedurende een periode van 12 maanden na de overeenkomst/uitgevoerde werkzaamheden (of enige verlenging daarvan) geen rechtstreekse overeenkomst, hoe dan ook genaamd sluiten met de ingeleende(n), welke voorgesteld, aangedragen en/of ingezet zijn, vanuit  welke bron dan ook, door  EVENEMENTENBOUWER.NL, tenzij zulks geschiedt met uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van EVENEMENTENBOUWER.NL.

8.2  In geval van overtreding door opdrachtgever c.q. inlener van lid 8.1 van dit artikel bepaalde, verbeurt de inlener ten behoeve van EVENEMENTENBOUWER.NL een direct, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare boete gelijk aan het met de opdrachtgever overeengekomen honorarium dat in rekening zou zijn gebracht als er geen rechtstreekse inhuur- / arbeidsverhouding zou zijn aangegaan met een minimum van € 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) vermeerderd met € 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere dag (of dagdeel) dat de inlener in gebreke is

9 Annulering van de overeenkomst.

9.1 De opdrachtgever is een schadevergoeding verschuldigd van:

  • 25 % van de overeengekomen prijs, bij annulering tot 14 dagen voor uitvoering van de overeenkomst;
  • 50 % van de overeengekomen prijs, bij annulering tot 5 dagen voor uitvoering van de overeenkomst;
  • 100% van de overeengekomen prijs, bij annulering van 5 tot en met de dag van uitvoering van de overeenkomst.
  • Niet annuleerbare hotelkosten zullen 1 op 1 worden doorberekend.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing sinds maart 2023 tot nader order.