1 Toepasselijkheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van goederen, diensten en uitvoering van opdrachten in de ruimste zin des woords door PRO FM Events.

1.2 Aanvulling en/of afwijking van deze voorwaarden gelden uitsluitend indien en voorzover deze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

1.3 Indien en voor zoveel een deel van deze voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard voor de rechter wegens strijd met de Wet, de eisen van redelijkheid en billijkheid, of de goede zeden en/of openbare orde, dan zal slechts die bepaling worden beschouwd als zijnde niet overeengekomen te zijn geweest.

2. Totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle offertes en aanbiedingen uitgebracht door PRO FM Events zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

2.2. Mondelinge afspraken en toezegging voor opdrachten zijn bindend.

2.3. Een opdracht wordt voor PRO FM Events eerste bindend, en daarom komt de overeenkomst eerst tot stand, nadat door PRO FM Events de opdracht is bevestigd, dan wel uit een begin van uitvoering van de opdracht blijkt dat de opdracht is aanvaard.

2.4. Door ondertekening van deze bevestiging verklaart de opdrachtgever zich akkoord met deze voorwaarden.